Земјоделство

Опстанокот на пчелите во прашање?

February 24, 2011

„Мистериозната четиригодишна криза на исчезнување на пчелите се продлабочува. Од една страна тешко изумирање на пчелите зимава, од друга, новата студија покажа дека поленот и пчелните кошници се полни со пестициди.” Ова се резултатите до кои дошле две федерални агенции, ... Дочитај »

Калемарски восок

February 19, 2011

Често пати поради неродност, заради воведување нова перспективна сорта или поради други причини се јавува потреба од прекалемување на овошките. Оваа постапка најчесто се изведува рано напролет пред или во почетокот на вегетацијата, главно во март-април кога има движење на ... Дочитај »

Азотот, калиумот и фосфорот – база за правилен развој

February 19, 2011

Nitrogen (N) – Азот. Мобилен и макроелемент Има главна улога во развојот на растението. Со помош на азотот (Н) растението создава хлорофил и врши фотосинтеза, создава аминокиселини кои се користат за производство на протеините на растението. При недостиг на азот растението ... Дочитај »

И оваа година субвенции за земјоделците

February 13, 2011

Владата на РМ , на седницата одржана на 01.02.2011 година ја донесе Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година.Согласно Програмата од Буџетот на РМ за 2011 година се обезбедени средства  за финансиска поддршка ( субвенции ) во земјоделството, ... Дочитај »

Време и начин на садење на овошните садници (видео)

February 3, 2011

Најдобро време за садење на овошните садници е есента, веднаш по паѓањето на листовите, а тоа е крајот на ноември. Ако временските услови се добри, садењето може да се изврши и во месец декември, ако температурата е над 0, а ... Дочитај »

Резидба на јаболко и круша – Вретенести вид

February 2, 2011

Под добро организиран и испланирано овоштарство производство се подразбира одржување на односот помеѓу вегетативните и генеративните активности на овошјето. Со резидбата на младите овошки им даваме облик за прираст, а на овошјето кое е во род,  ја одржаваме рамнотежа помеѓу ... Дочитај »

Посадочен материјал и систем на формирање (витко вретено)

February 1, 2011

При подигањето на овошен насад, изборот на посадочен материјал ( подлоги, калем-гранки и садници ) е битен фактор и при изборот задолжително е тој да е  сертифициран. Калемените растенија мора да бидат исправени, со добро развиен коренов систем и со ... Дочитај »

Специфичности во подигање на јаболкови насади

January 29, 2011

Пред да се подигне овошниот насад протребно е најнапред да се проучаат природните услови (клима, почвата, хидрографија) и еколошките услови, комуникацијата, транспортот, преработки, складишни простори, пазар, стручен надзор. Во однос на климатските услови, јаболкото е култура  со голема прилагодливост. Таа ... Дочитај »