Комисијата за проценка на штета од елементарни непогоди при општина Дебрца ги известува граѓаните кои имаат поднесено барање за надомест на штета на земјоделските култури предизвикана од невреме-град, на ден 10.08.2012 година дека со Одлука на Владата на РМ одобрени се средства, во висина од 15 % од утврдената штета.

За да може одобрените средства да се исплатат  секој подносител на барање потребно е веднаш до Комисијата да  достави :

-копие од лична карта ;

-копие од трансакциска сметка ;

-копие од имотен лист на кој се запишани катастарските парцели на кои биле засадени пријавените ( оштетените )  земјоделски култури.

Доколку подносителот на барањето не е сопственик на катастарските парцели на кои биле засадени оштетените земјоделски култури потребно е дополнително да достави и :

-копие од договор за закуп или

-нотарски заверена изјава дека на критичниот ден ги работел предметните катастарски парцели и дека на негова сметка треба да се исплатат одобрените средства.

Се напоменува дека без комплетна документација одобрените средства нема да се исплаќаат.

Комисија за проценка на штета

1.Радован Велјаноски – претседател

2.Зоран Ногачески – член

3.Симон Мартиноски –член

Во продолжение Список на граѓани од село Волино кои до Комисијата имаат поднесено барање :

steta

steta1